8

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و کمبود منابع تامین غذا، امنیت غذایی یکی از دغدغه های اصلی دولت ها در اهداف توسعه اقتصادی میباشد.در حال حاضر نهصد میلیون نفر از جمعیت جهان از سوئ تغذیه رنج میبرند و تنها تحقیق و سرمایه گذاری در این بخش است که میتواند امنیت پایدار برای کشور ها و مردم جهان به ارمغان بیاورد. با توجه به محدودیت زمین های قابل کشت و منابع آب و انرژی میبایستی با منابع کمتر غذای بیشتری تولید کرد. یکی از مهمترین مشکلات کشور ها حفظ امنیت غذایی جامعه میباشد و این مهم را میتوان  با استفاده از روش های جدید کشاورزی و استفاده از تکنولوژی های روز به انجام رسانید. استفاده از کود های نسل جدید و مواد افزایش دهنده محصول و همچنین استفاده بهینه از منابع آب و زمین های قابل کشت میتواند کمک بسیار زیادی به این بخش مهم در کشور بنماید. جهت دستیابی به این امر مهم شرکت کودهای بهینه رویش بهاره با  تکیه بر توانای های داخلی و استفاده از دانش کارشناسان ایرانی کانادایی و تکیه بر دانش جهانی و دستاورد بیش از 15 سال تحقیق توانسته است محصولاتی بسیار جدید و با کیقیت برتر جهت پیشبرد این هدف در راستای توسعه پایدار کشاورزی ایران عزیز ارائه بنماید.