در نمودار فوق عرض هر نوار مشخص كننده در دسترس بودن مواد غذايي در پی اچ های 4-10 میباشد.